NOVINKY

arr3** Exkluzivní výhodný věrnostní program **Vážení přátelé, pacienti, zákazníci, Lékárna Plus je součástí sítě MAGISTRA LÉKÁRNY, která je... arr3Homeopatická poradnaHomeopatická poradna ...

KONTAKTY

LÉKÁRNA PLUS
náměstí SNP č. 32
Brno
tel: +420 545 219 756
lp@apatykaplus.cz
www.apatykaplus.cz
skype: lekarnaplus

ANKETA

Preferujete lékárnu v místě bydliště?

Ano Ano 39% Nevím Nevím 20% Ne Ne 22% 19%

Všeobecná pravidla
Všeobecná pravidla výhodného věrnostního programu

Výhodný věrnostní program ( dále jen „Program“) provozuje společnost NYMEDICOMP s.r.o, se sídlem nám. SNP 32, 613 00 Brno, IČO: 29270120, vedená u Krajského soudem v Brně pod spis. Značkou C69598 . Výhodný věrnostní program je určen klientům společnosti NYMEDICOMP s.r.o.., která provozuje Lékárnu Plus. Držitel Klientské karty při nákupech v Lékárně Plus (dále lékárna) sbírá body na svůj osobní účet, které je možné směnit za slevu na další nákup a dále může využívat i ostatní výhody spojené s používáním Programu.

Podmínky členství a přihlášení

Aby mohl klient využívat plně Výhodný věrnostní program, musí vlastnit Klientskou kartu. Držitelem Klientské karty se může stát občan České republiky, pokud souhlasí s pravidly Výhodného věrnostního programu, potom, co odevzdá řádně vyplněný a podepsaný registrační formulář. Každá osoba může podat jen jeden registrační formulář, vícenásobná registrace není možná. Vyplněním a podepsáním registračního formuláře klient souhlasí s podmínkami Programu a prohlašuje, že se s nimi seznámil. Klientská karta je vydávána zdarma.

Používání Klientské karty lékárny

Po odevzdání vyplněného registračního formuláře v lékárně dostane klient ihned aktivovanou Klientskou kartu. Karta zůstává ve vlastnictví společnosti NYMEDICOMP s.r.o. a slouží k uplatnění slev, výhod a k zaznamenání bodů nasbíraných za nákupy v lékárně.

Nasbírané body nejsou převoditelné, může je uplatnit pouze osoba, na kterou je karta registrována. V případě ztráty karty může klient požádat o vydání nové karty.

Získávání výhod Programu:

10 % sleva na první nákup

Každému novému držiteli Klientské karty bude při prvním nákupu poskytnuta sleva ve výši 10%. Sleva se uplatňuje z celkové částky a to pouze jednou.

Sbírání bodů

Dále může klient lékárny sbírat za své nákupy body. Za tím účelem musí klient, tj. držitel Klientské karty lékárny před placením předložit u pokladny Klientskou kartu. Body na účet klienta připisuje lékárna pouze za nákup volně prodejného sortimentu. Za každých utracených 50 Kč, lékárna připíše klientu 1 bod. Hodnota 1 bodu je 1 Kč.

Rozvoz inkontinenčních pomůcek zdarma

Službu rozvoz inkontinenčních pomůcek občanům v Brně a blízkém okolí poskytuje lékárna zdarma. Služba není nárokovatelná a je potřeba se vždy předem telefonicky domluvit. Klientům využívajícím službu může poskytovatel jako poděkování za využití služeb dávat různé dárky, které rovněž nejsou nárokovatelné.

Ochrana práv a zájmů

Tento Výhodný věrnostní program je autorským právem společnosti Nymedicomp s.r.o. Jakékoliv užití shora uvedeného Výhodného věrnostního programu jakož i dalších autorských děl Nymedicomp s.r.o. je možné pouze s výslovným souhlasem Nymedicomp s.r.o. Užití autorských práv bez souhlasu Nymedicomp s.r.o.  je neoprávněným zásahem do autorských práv ve smyslu autorského zákona. Nymedicomp s.r.o. má v takovém případě mimo jiné nárok na to, aby se osoba, která zasáhla do autorských práv, takového jednání zdržela, odstranila následky zásahu do práv, poskytla přiměřené zadostiučinění včetně zadostiučinění v penězích, bezdůvodného obohacení a náhrady škody.

 

Reklamace

Veškeré případné reklamace týkající se připsání bodů na kartu, a týkající se výhod spojených s Programem musí být uplatněny při nákupu, ke kterému se uplatňování výhod a připisování bodů vztahuje. Na pozdější reklamace týkající se připsání bodů nemůže být brán zřetel.

Zrušení Klientské karty Lékárny

Držitel Klientské karty lékárny  může svoje členství kdykoliv zrušit a to osobně v lékárně.   Společnost NYMEDICOMP s.r.o. si vyhrazuje právo zrušit Klientskou kartu, pokud nebyla použita déle jak 18 měsíců , a to jak od svého vystavení, tak v průběhu své existence. Po zrušení Klientské karty není dotknutý nárok držitele si opakovaně Klientskou kartu založit. Zrušením karty se zároveň zruší všechny body nasbírané na Klientské kartě a výhody spojené s Programem. NYMEDICOMP s.r.o. je oprávněný zrušit kartu, pokud držitel poruší všeobecné podmínky. Držitel Klientské karty se zavazuje oznámit změnu osobních údajů, a to osobně v lékárně.

NYMEDICOMP s.r.o. si vyhrazuje uvedené hodnoty a výhody vyplývající z Programu kdykoliv měnit, přičemž každá změna bude platná dnem oznámení na webových stránkách www.apatykaplus.cz. Lékárna má v zájmu vytvořit dlouhodobý Program, kterým chce stálé zákazníky zvýhodňovat. Avšak lékárna si vyhrazuje právo Výhodný věrnostní program kdykoliv zrušit.

 

Pravidla pro Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Klient poskytne lékárně tyto údaje:

 • příjmení a jméno
 • adresu trvalého bydliště
 • datum narození
 • rodné číslo
 • telefonní číslo a email
 • údaje o zdravotní pojišťovně

Poskytnutí uvedených osobních údajů je dobrovolné. Poskytnutím osobních údajů souhlasí klient se zasíláním nabídek zboží i služeb či provádění marketingových průzkumů.

Klient je oprávněn zúžit uvedený rozsah zpracovávaných osobních údajů, přičemž bere na vědomí, že pokud neposkytne souhlas se zpracováním jména a příjmení, rodného čísla, adresy trvalého bydliště, pak nemůže být zařazen do uvedeného Výhodného věrnostního programu.

Na základě poskytnutých údajů bude klientovi vystavena Klientská karta Lékárny Plus.

 • Karta je vedena na konkrétní jméno konkrétního Klienta a může být použita pouze v souladu s aktuálně platnými pravidly
 • Karta je přenosná
 • Lékárna může účely používání Klientské karty dále upravit či rozšířit

Zpracování osobních údajů

Osoba, která se má stát držitelem Klientské karty, svým podpisem na registračním formuláři uděluje společnosti NYMEDICOMP s.r.o. na dobu neurčitou svůj souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých vyplněním registračního formuláře za účelem provozování Programu, k marketingovým účelům, pro nabízení produktů a služeb a pro průzkum trhu a to přímo lékárně jako správcem osobních údajů. Lékárna je oprávněna poskytnout osobní údaje třetím osobám v souladu se zákonem c. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osoba, která poskytla provozovateli osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva stanovená v §21 zákona č. . 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, (tj. právo žádat vysvětlení, právo žádat odstranění závadného stavu, právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a právo požadovat náhradu škody). Lékárna  odpovídá za bezpečnost osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoli odvolat. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaným zpracováním vlastními zaměstnanci. Osobní údaje budou zabezpečeně uchovávány v elektronické podobě s přístupem třetích osob pouze na základě smluvního vztahu o ochraně osobních údajů a důvěrných informací. Osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům společnosti.

Poučení o právech podle ustanovení § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Požádá-li Klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu lékárna povinna tuto informaci bez zbytečného odkladu předat, a to za podmínek stanovených v ustanovení § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Obsahem informace je vždy sdělení o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů, příjemci, případně kategoriích příjemců.

Pokud Klient zjistí nebo se domnívá, že lékárna provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může

 1. požádat lékárnu o vysvětlení
 2. požadovat, aby lékárna odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Je-li uvedená žádost subjektu údajů shledána lékárnou za oprávněnou, lékárna odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li lékárna žádosti klienta, má Klient právo se obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Uvedený postup nevylučuje, aby se klient obrátil se svým podnětem na Úřad přímo. Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.